“Tiger Alive To Celebrate Winter Olympics” Cloud Exhibition (5)

2022-06-06 0 By

“To the future” farmer paints Qian Hong full Qian Lu Jilin pear “mother’s love – tiger-head shoes” farmer paints Luo Liang cheese Longhui, hunan province farmer paints Huang Fenying “big bumper harvest of the year of the tiger” Zhejiang xiaoshan “tiger cubs seasons greetings” farmer paints their Jilin pear “played” farmer paints Liu Xianglai Anhui qingyang “slight cold of twenty-four solar terms” farmer paints Qiao GuopingDai county in Shanxi Province “celebrating the games are powerful,” farmer paints Li Xueliang Zhejiang jiaxing “breakthrough” farmer paints Jiang Jiasheng Jilin pear “row the dragon boat Olympics” farmer paints jian-wen he Zhejiang xiaoshan “powerful” farmer paints yu-fang liu Henan jiaozuo pine HuTu farmer paints hong-mei wang Jilin pear “tiger cubs Olympics” Li Zhijun hand-drawn picturesShandong LinQu f double tiger tinted paper-cutting YueHongXia Guizhou bijie tiger cubs it JiHaiKui of picture Shanxi XinJiang wanli jiangshan gait pentium qi-wen Yang Zhejiang tonglu “look back” of the traditional Chinese painting of England Chang chun jilin matsubara “two tigers” Chinese painting Henan luoyang roars when the traditional Chinese painting jin-ming zhu Qinghai chase the ShengShiYing tiger win games yong “calligraphy Zhang ZhanweiBeijing “tiger” book Jiang Yang Qiwen Zhejiang Tonglu “Praise Chinese Winter Olympic athletes” calligraphy Wang Fangming Huai ‘an Jiangsu